Vladimirs TOPOROVS (Vladimir TOPOROV)

25-11-2009

Vladimirs TOPOROVS (Vladimir TOPOROV)
(5.07.1928. - 5.12.2005)

balvas/Toporovs_Vladimirs.jpg

Vladimirs Toporovs bija viens no ievērojamākajiem slāvistiem, indoeiropeistiem, specializējies baltu un slāvu ģenēzes un vēstures jautājumos, folkloristikā, mitoloģijā, valodniecībā, poētikā un literatūrzinātnē. Kopā ar Vjačeslavu Ivanovu jau 1958. gadā izvirzījis jaunu teoriju par baltu un slāvu valodu cilmi un attīstību, plaši pētījis šo valodu vēsturi. Īpaši interesējies par toponīmiju, izskaidrojis daudzus, arī latviešu, toponīmus.

Vladimirs Toporovs dzimis 1928. gada 5. jūlijā Maskavā. Miris 2005.gada 5.decembrī Maskavā. Beidzis Maskavas universitātes Slavistikas nodaļu (1951), pēc aspirantūras beigšanas kopš 1954. gada strādājis Krievijas ZA Slavistikas (tagad: Slavistikas un balkānistikas) institūtā; gadu vēlāk tika aizstāvēta zinātņu kandidāta disertācija par slāvu valodu lokatīvu. V. Toporovs bijis PSRS ZA akadēmiķis (1990), Krievijas ZA akadēmiķis (1991), Krievijas Dabaszinātņu un Eiropas akadēmiju loceklis, Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis (1990), daudzu pasaules zinātnisko biedrību biedrs, aktīvs redkolēģiju loceklis daudzos Krievijas un ārzemju izdevumos (Вопросы языкознания, Этимология, Linguistica Baltica, International Journal of Poetics, Kodikas, Proverbium u.c.), dažādu starptautisku organizāciju (Academia Europaea, International Semiotic Society, International Language Origin Society, International Philosophic Peirce Society) biedrs. Viņam piešķirts Viļņas universitātes (1994), Krievijas Valsts Humanitārās universitātes goda doktora grāds. Apbalvots ar Lietuvas Lielkņaza Ģedimina ordeni un ar Triju Zvaigžņu ordeni (2002). Pirmais A.Solžeņicina Literārās prēmijas laureāts "Par krievu garīgās kultūras pētījumiem, enciklopēdiskā tvērumā vienojot speciālista analīzes smalkumu ar cilvēciskā satura plašumu, par ražīgu kalpošanu valodniecībai un nacionālajai pašapziņai kristīgās tradīcijas garā." (1998).

Galvenie Vladimira Toporova zinātniskās darbības virzieni: valodniecībā (salīdzinoši vēsturiskā valodniecība, etimoloģija, tipoloģiskā valodniecība, teorētiskā valodniecība); semiotika; mitoloģija un reliģija; folklora; literatūra; krievu garīgā kultūra.

Vladimirs Toporovs kopā ar Vjačeslavu Ivanovu jau 1958.gadā izvirzījis jaunu teoriju par baltu un slāvu valodu cilmi un attīstību, plaši pētījis šo valodu vēsturi. Īpaši interesējās par toponīmiju, izskaidrojis daudzus, arī latviešu toponīmus. Viens no izcilākajiem prūšu valodas pētniekiem, vairāk sējumu vārdnīcas "Prusskij jazik" (I - V sēj. 1975 - 1990, izdevums turpinās) autoriem. Šajā vārdnīcā, risinot prūšu valodas etimoloģijas problēmas, izmantoti arī latviešu valodas un citu indoeiropiešu valodu piemēri. Indoeiropeistikā nozīmīga ir V.Toporova kopā ar V.Ivanovu uzrakstītā monogrāfija Sanskrits (1960). V. Toporovs pētījis arī senindiešu, hetu, tokāru, grieķu, galindu, ilīriešu, kā arī Centrālās Āzijas tautu valodas.

V. Toporovs ir 30 monogrāfiju, ap 1500 publikāciju autors. Viņa kontā ir arī fundamentālais pētījums Pasaules tautu mīti, darbi par krievu literatūras klasiķiem A.Puškinu, F.Dostojevski, A. Bloku, F. Tjutčevu u.c. 1990. gadā Toporovs kļuvis par PSRS Valsts prēmijas laureātu, taču no tās atteicies, protestējot pret varas akcijām Viļņā 1991. gada janvārī . 1998. gadā saņēmis Aleksandra Solžeņicina, bet 2004. - Andreja Belija prēmiju . 2001. gadā Viļņā izdota darbu izlase "Baltu mitoloģijas un rituāla pētījumi"; kopā ar Vjačeslavu Ivanovu sagatavoti raksti par baltu un slāvu mitoloģiju enciklopēdijai Pasaules tautu mīti. 2002. gadā ieguvis arī Latvijas ZA Lielo medaļu par izcilu zinātnisko devumu baltu valodniecībā un etnoģenēzes izpētē. Latvijai nozīmīgi ir arī viņa pētījumi par baltu, arī latviešu, mitoloģiju un folkloru, par latviešu tautasdziesmām.

Galvenās publikācijas:

 • К постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских и славянских языков (совместно с В.В. Ивановым), М., 1958;
 • Санскрит (совместно с В.В. Ивановым), М., 1960; английский перевод 1968 г.;
 • Язык пали (совместно с Т.Я. Елизаренковой), М., 1965, английский перевод The Pali language, М.,1976;
 • Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Приднепровья (совместно с О.Н. Трубачевым), М., 1962;
 • Славянские языковые моделирующие семиотические системы (древний период) (совместно с В.В. Ивановым), М., 1965;
 • К описанию некоторых кетских семиотических систем (совместно с В.В. Ивановым), М., 1965;
 • Исследования в области славянских древностей (совместно с В.В.Ивановым), М., 1974;
 • Прусский язык. Словарь. Т.1-5, М., 1975-1990;
 • Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического, М., 1995;
 • О мифопоэтическом пространстве (Lo spazio mitoportico), Piza, 1994;
 • Ахматова и Блок, Berkeley, 1981;
 • Господин Прохарчин. К анализу петербургской повести Достоевского,Jerusalem, 1982
 • Неомифологизм в русской литературе начала ХХ в. Роман А.А. Кондратьева “На берегах Ярыни”, Trento, 1990;
 • Пушкин и Голдсмит в контексте русской Goldsmithiana’ы, Wien, 1992;
 • ”Бедная Лиза” Карамзина. Опыт прочтения, М., 1995;
 • Эней – человек судьбы. К средиземноморской персонологии, М., 1993;
 • Святые и святость в русской духовной культуре , т.1-2, М., 1995, 1998;
 • Странный Тургенев (Четыре главы), М., 1998;
 • Предыстория литературы у славян. Опыт реконструкции (Введение к курсу истории славянских литератур), М., 1998;
 • Древнеиндийская драма Шудраки «Глиняная повозка». Приглашение к медленному чтению, М., 1998;
 • Русская литература второй половины ХУ111 века. Исследования, материалы, публикации. М.Н. Муравьев – введение в творческое наследие . Т.1-2, М., 1999-2000, 2002;
 • Baltu mitologijos ir ritualo tyrimai. Renktine, Vilnius, 2002;
 • Начало литовской письменности. Мартинас Мажвидас в контексте его времени (К 450-летию со дня выхода в свет первой литовской книги), М., 2001;
 • Miasto i myt. Slowo/obraz terytorii, Gdansk, 2001;
 • В 1960 году была переведена с пали “Дхаммапада”. Знаменитый буддийский текст, в дальнейшие годы неоднократно переиздававшийся.

„Es varu nosaukt kādas piecas vai sešas sfēras, ar ko es nodarbojos patlaban: valodniecība, folklora, literatūrpētniecība, mīts un rituāls, vēsture, daļēji – filozofija, semiotika. Ar to visu es patlaban cenšos nodarboties, tādēļ pašlaik atrodos grūtā situācijā, jo man acīmredzami lemts mazāk laika, nekā būtu vajadzīgs, lai vienkārši pierakstītu to, kas man ir palicis rokrakstos…”

(V.Toporovs, 2003.g.)

Pēdējā atjaunošana 8-12-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS