Trevors Gārts FENNELS (Trevor FENNELL)

25-11-2009

Trevors Gārts FENNELS (Trevor FENNELL)

balvas/Fennels_Trevors.jpg 

Dienvidaustrālijas Flindersa universitātes (Adelaide) profesors latviešu valodas pētnieks un popularizētājs (pēc tautības – anglis) valodnieks Trevors Gārts FENNELS dzimis 1940. gada 16. jūlijā Portaugustā, Austrālijā. Beidzis Adelaides universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Franču valodas un literatūras nodaļu 1961. Ar šīs universitātes stipendiju devies uz Parīzi, lai rakstītu doktora disertāciju. Darbs “La morphologie du futur en moyen fran?ais” aizstāvēts 1965. gadā Sorbonnā, bet izdots 1975. Kopš 1966. mācību spēks franču valodas un vispārīgās valodniecības jautājumos Flindersa universitātē Adelaidē; 1994.–2002. katedras vadītājs, profesors. 1970.–1973. Flindersa universitātes Humanitārās skolas dekāna vietnieks; 1974.–1979 un 1992.–1994. dekāns. 1972. viesprofesors Gvelfas universitātē Kanādā. Emeritējies 2003.

Jau bērnībā no latviešu emigrantu bērniem jaunais un talantīgais angļu zēns bez grūtībām iemācās latviešu valodu, sadraudzējas ar spēcīgo un vienoto latviešu kopienu un arī vēlāk, sākdams akadēmisko darbību, par savu turpmāko zinātniskās pētniecības objektu izvēlas tieši šo viņam ļoti interesanto – senās indoeiropiešu valodu saimes baltu atzarojuma latviešu valodu. Lai padziļinātu savu izpratni un zināšanas par latviešu valodu un tās attīstības gaitu, par tās struktūru un gramatiskaj-iem likumiem, lai šo valodu pārzinātu pilnvērtīgi un dziļi profesionāli un kā akadēmisku priekšmetu varētu mācīt arī Austrālijas universitātēs, Trevors Fennells kopā ar līdzautoru angļu valodnieku Henriju Gelzenu saraksta angļu valodā plašu mūsdienu latviešu valodas gramatiku 3 sējumos The Modern Latvian Grammar (1980), vairākus praktiskus latviešu valodas mācību līdzekļus. Šo valodniecības darbu augstu vērtē un joprojām plaši izmanto baltu valodu pētnieki un latviešu valodas interesenti visā pasaulē. Lai popularizētu latviešu valodu, T. G. Fennels pārtulko angļu valodā J.Rozenberga grāmatu The Stylistics of Latvian. Profesors Trevors Gārts Fennels nopietni pievēršas latviešu valodas vēsturisko pieminekļu sistemātiskai pētniecībai, – sākot ar pirmo latviešu valodas gramatiku J. G. Rēhehūzena “Manvdvctio Ad Lingvam Lettonicam”, kas izdota 1644. gadā, un iepazīstot arī vēlākās – 17. gadsimtā radušās latviešu gramatikas un vārdnīcas.

Īpaši augstu vērtējama T. G. Fennela pašreizējā praktiskā izdevējdarbība. Viņš bija pirmais, kas no jauna izdeva vēsturiskās latviešu valodas gramatikas faksimiliespiedumā, ar tulkojumu angļu valodā un ar plašiem zinātniskiem komentāriem. Profesors T. G. Fennels, izmantojot modernās datortehnikas iespējas, invertēja un izdeva latviešu vārdu indeksu ar visiem lietojumu variantiem vairākām latviešu valodas gramatikām un vārdnīcām, piemēram, Georga Manceļa (1593–1654) vācu–latviešu vārdnīcai Lettus (1638) un Phraseologia Lettica (1638). Trevors Gārts Fennels atšifrēja vācu izcelsmes valodnieka Kristofora Fīrekera (1615–1685) sastādītās latviešu–vācu vārdnīcas divus gotiskajā rakstībā saglabājušos manuskriptus, un tādējādi šie oriģinālie rokraksti latviešu valodnie-cības vēsturē pirmoreiz tika iespiesti tikai mūsdienās – 1997. un 1998. gadā. Šiem senajiem tekstiem ir milzīga zinātniska un kultūrvēsturiska vērtība; tagad tie pieejami interesentiem un valodas pētniekiem ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Pavisam T.G.Fennels par latviešu valodu ir publicējis 18 grāmatas un vairāk nekā 50 dažādus valodnieciska satura rakstus.

Profesors Trevors Gārts Fennels jau 35 gadus apmeklē Latviju, sadarbojas ar valodniekiem Latviešu valodas institūtā, zinātniskās pētniecības nolūkos studē senos rakstu pieminekļus Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Latvijas Akadēmiskajā un Latvijas Universitātes bibliotēkā, rosīgi darbojas starptautiskajās un Latvijas valodnieku konferencēs par baltu valodu problēmām.

Viņš ir Skandināvijas Baltu pētniecības institūta loceklis, Amerikas Latviešu Zinātnes un Izglītības asociācijas (LAMZA) Goda loceklis, Austrālijas Humanitārās akadēmijas loceklis, Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis (1990) un Lielās medaļas laureāts par ieguldījumu latviešu vēsturiskās valodniecības attīstībā un latviešu valodas pieminekļu izdošanā un komentēšanā (2005), J. Endzelīna prēmijas laureāts (1996), IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris.

Trevors Gārts Fennels lieliski prot un bez akcenta runā pareizā latviešu valodā un labi pārzina latviešu tautas kultūru. Viņš izprot latviešu tautas vēsturiskās likteņgaitas, vienmēr ir dzīvojis līdzi Latvijas valstiskajām problēmām un jau sen kā savējais iekļāvies Austrālijas latviešu sabiedrībā. Viņš vairākus gadus vadījis pat Austrālijas Latviešu biedrību.

Monogrāfijas:

 • Fennell, T.G. (2006). Liborius Depkin. Lettisches Wörterbuch. The original manuscript transcribed and annotated by Trevor G. Fennell. Vol. 2, viii. Rīga: Latvijas akadēmiskā biblioteka.
 • Fennell, T.G. (2005). Liborius Depkin. Lettisches Wörterbuch. The original manuscript transcribed and annotated by Trevor G. Fennell. Vol. 1, viii. Rīga: Latvijas akadēmiskā biblioteka.
 • Fennell, T.G. (2004). Translation of Jånis Rozenbergs, Latvieðu valodas stilistika [The Stylistics of Latvian]. Rîga: Latvijas universitåte.
 • Fennell, T.G. (2002). A Concordance to the “Manuale Lettico-Germanicum”. Vol. I (A-O), Vol. II (P- Z). Rīga: Latvijas akadēmiskā biblioteka.
 • Fennell, T.G. (2001). Manuale Lettico-Germanicum. Vol. I (A-O), Vol. II (P-Z). Rīga: Latvijas akadēmiskā biblioteka.
 • Fennell, T.G. (2000). Fürecker's dictionary: a Concordance. Vol. I (A-M), Vol. II (N-Z). Rīga: Latvijas akadēmiskā biblioteka.


Publikācijas::

 • Fennell, T.G. (2007). “Unearthing the grammatical views of Liborius Depkin”. Baltu filoloģija, 14(2), 47-56.
 • Fennell, T.G. (2004). “Some unresolved issues in Liborius Depkin's Latvian-German dictionary” in Baltu Filoloģija 13(1) (2004), 61-70.
 • Fennell, T.G. (2003). “The Latvian-German dictionary of Liborius Depkin”. Baltu Filoloģija, 12(1), 47-54.
 • Fennell, T.G. (2002). “A comparison of the Fürecker-Adolphi Latvian grammar (1685) with the extant transcriptions of Fürecker's dictionary”. Baltu Filoloģija, 10(1), 27-36.
 • Fennell, T.G. (2002). “The Return of an English Pluperfect Subjunctive?” FULGOR, 1 (1). http://ehlt.flinders.edu.au/deptlang/fulgor/ 
 • Fennell, T.G. (2002). “Veclatviešu valodas vārdnīca: domas par iespējamību un saturu”. Vards un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums, 6, 33-38.
 • Fennell, T.G. (2002). “Theory v. Practice in 17th-century Latvian Grammars”. Baltu Filoloģija, 11(2), 17-26.
 • Fennell, T.G. (2002). “Baibai Metuzålei-Kangerei – 60”. Baltu Filoloģija, 11(2), 139-140.
 • Fennell, T.G. (2000). “Metalinguistic influences in the earliest Latvian grammars”. Linguistica Baltica, 8, 79-87.
 • Fennell, T.G. (2000). “Observations on the manuscripts of Fürecker's Latvian-German dictionary”. Baltu Filoloģija, 9. 165-172.
Powered by Elxis - Open Source CMS