Elmārs BLŪMS

25-11-2009

Elmārs BLŪMS

balvas/Blums_Elmars.JPG 

Laboratorijas vadītājs, Fizikas institūts, Latvijas universitāte

Miera iela 32, Salaspils, LV-2169, Latvija

Tel.: +371 6794 4664; Fakss: +371 6790 1214; E pasts:

Dzimis: 1936.g. 5 februārī Liepājā, Latvijā

Zinātniskās darbības virzieni:

Daudzkomponentu sistēmu siltuma un masas pārneses fundamentālās un lietišķās problēmas, magnetohidrodinamika, masas pārnese elektroķīmiskos procesos, magnētisko šķidrumu fizikālās īpašības, transporta parādības un termomagnētiskā un difūzijas izsauktā konvekcija ferrokoloīdos, augstgradienta magnētiskā separācija koloīdos un bioloģiskās suspenzijās, magnētisko šķidrumu tehnoloģija, magnētisko šķidrumu inženierproblēmas.

Izglītība:

 • Latvijas Universitāte (Fizikas un matemātikas fakultāte) ar izcilību, 1954-1959
 • Tehnisko zinātņu kandidāts, specialitāte Siltumfizika un molekulārā fizika, 1967
 • Tehnisko zinātņu doktors, specialitāte Siltumfizika un molekulārā fizika,1976
 • Dr. habil. phys., Latvijas Zinātņu Akadēmija, nostrificēts 1992
 • Vecākā zinātniskā līdzstrādnieka nosaukums, PSRS Augstākā Atestācijas komisija, 1972
 • Professors, specialitāte Siltumfizika un molekulārā fizika, PSRS Augstākā Atestācijas komisija, 1983


Darba vietas:

 • Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, inženieris, vecākais inženieris, zinātniskais līdzstrādnieks, LZA Fizikālas enerģētikas institūts, 1959-1967
 • Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (1968 – 1970), laboratorijas vadītājs (1970 - ), LZA Fizikas institūts (kopš 1997. g. Fizikas institūts associēts ar Latvijas Universitāti)


Dalība vēlētās zinātniskās asociācijās

 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondētājloceklis (1989 – 1992) un īstenais loceklis, 1992
 • Eiropas Zinātņu un Mākslas Akadēmijas (Academia Scientarum et Artium Europeae) aktīvais loceklis, Zalcburga-Vīne, kopš 1991
 • Ņujorkas Zinātņu Akadēmijas aktīvais loceklis, New-York, ASV, kopš 1995


Apbalvojumi:

 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas Fridricha Candera balva, 1971
 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas prēmijas, 1976, 1982, 1992
 • Latvijas Ministru Padomes Goda raksts, 1985
 • Latvijas Nopelniem bagātā zinātnes darbinieka nosaukums, 1986
 • Personāla Sorosa Fonda prēmija, 1993
 • Goda Diploms Outstanding Contribution to Science and Higher Education (publicēts “2000 Outstanding People of the 20th Century”), International Biographical Center, Cambridge, England, 1998
 • Alexander von Humboldt Research Award (Berlin, Vācija), 1999
 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas un A/S Grindekss balva, 2001
 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas Lielā medaļa par magnētisko šķidrumu fizikas zinātniskā virziena iedibināšanu un attīstīšanu Latvijā, 2005


Zinātniski-organizatoriskā darbība un dalība profesionālas institūcijās:

 • Latvijas ZA Fizikas institūta Zinātniskās Padomes loceklis, kopš 1970
 • Latvijas ZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas apvienotās Promocijas un Habilitācijas Padomes loceklis, 1969- 1973
 • Lietuvas ZA Enerģētikas fizikālo un tehnisko problēmu institūta Specializētā Promocijas un Habilitācijas Padomes (Kauņa) loceklis, 1981-1990
 • PSRS Zinātņu Akadēmijas Padomes “Magnētisma zinātniskās problēmas” (Sverdlovska), Magnētisko šķidrumu sekcijas loceklis, 1981-1991
 • PSRS Zinātņu Akadēmijas Padomes ”Sķidrumu, gāzu un plazmas mehānika” (Maskava), Magnētisko šķidrumu sekcijas loceklis, 1981-1991
 • PSRS Valsts Zinātnes un Tehnikas Komitejas Specializētās Komisijas “Magnētisko šķidrumu zinātniskās un lietišķās problēmas” (Maskava) priekšsēdētājs, 1982-1984
 • PSRS Valsts Zinātnes un Tehnikas Komitejas Zinātniskās Padomes “Magnētiskie šķidrumi” (Maskava), vicepriekšsēdētājs, 1984-1991
 • Krievijas Zinātņu Akadēmijas Zinātniskās Padomes ”Enerģijas tiešās pārvēršanas metodes” (Maskava) loceklis, 1986-1992
 • Starptautiskās magnētisko šķidrumu komitejas loceklis (kopš 1986), priekšsēdetājs (1998 - )
 • Studentu korporācija ’Talavija”, filistru biedrības loceklis (valdes loceklis 1991 - 1996), 1990-
 • Baltijas Siltuma un masas pārneses komitejas (Lunda, Zviedrija) loceklis, kopš 1991
 • LZA Fizikas institūta Promocijas un habilitācijas padomes priekšsēdētājs (1992-1995) un loceklis (kopš 1996)
 • Latvijas Fizikas Biedrības (valdes loceklis 1993-1996) un loceklis, kopš 1993
 • Vācijas Fizikas Biedrības loceklis, kopš 1994
 • Starptautiskās Associācijas Hydromagnetic Phenomena and Applications HYDROMAG (associētas ar Union of Theoretical and Applied Mechanics IUTAM) Padomes loceklis (kopš 1995), Vice-Prezidents (kopš 1999), pārvēlēts 2005 -
 • LZA Fizikas un Tehnisko zinātņu nodaļas Prēmiju komisijas priekšsēdētājs, kopš 1995
 • Izdevniecības Computational Mechanics Publications (Southampton, Anglija) Redakcijas Padomes loceklis, 1996 - 2000
 • Žurnālu redakcijas padomju loceklis: Magnētiskā hidrodinamika (Rīga, kopš 1981); Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Ser. B, (Rīga, kopš 1997); Power Engineering (Lietuvas Zinātņu Akadēmija, kopš 2004)
 • Eiropas Komisijas Pētniecības Direktorāta (Brisele) zinātniskais eksperts, kopš 1999  
 • LZA Uzraudzības Padomes loceklis, 2001- 2008
 • Vairāk kā 10 Starptautisku zinātnisko konferenču , simpoziju un semināru Organizācijas Komiteju loceklis (3 gadījumos priekšsēdētājs), kopš 1980


Starptautiskā zinātniskā sadarbība:

 • Viesprofesors, Ludwig-Maximmilians University of Munich, 1993; University Pierre and Marie Curie, Paris, 1994
 • Pētniecības vizītes: Chalmers Institute of Technology, Stokholm (1974), Geteborg University (1996), University Paris-VI (1997), Universität Wuppertal (1996), Universität Bremen (1997—2004), Dresden Technical University (2006)
 • Nolasītas vairāk kā 20 uzaicinātas lekcijas dažādās starptautiskās konferencēs (kopš 1980)
 • Vizītes un lekcijas dažādās universitātēs ASV (1980, 1984, 1988, 1990, 1992), Anglijā (1981), Vācijā (1992, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000), Japānā (1986, 1991, 1997), Francijā (1997), Norveģijā (1998, 2000), sadarbība ar pētniecības partnerorganizācijām Vācijā, Francijā, Zviedrijā, Anglijā, Norvēģijā un ar firmām ASV.


Publikācijas:

Publicēti aptuveni 300 zinātniski darbi, tostarp 5 monogrāfijas (Latvijā un starptautiskās izdevniecībās), 1 plaša satura rokasgrāmata (starptautisks projekts), 2 populāri-zinātniskas grāmatas, 5 rediģēti izdevumi, 5 izgudrojumi, 192 pārskati un raksti starptautiski atzītos žurnālos. Vadītājs 11 doktorantu promocijas darbiem.


Monogrāfijas:

 • E.Blums, A.Cebers, M.M.Maiorov. Magnetic Fluids, Walter de Gryuter & Co., Berlin - New York, 1997, 416 p.
 • Magnetic Fluids and Applications Handbook. UNESCO Series of Learning Materials (Eds. B.Berkovsky (galvenais redaktors), V.Bashtovoy, E.Blums, V.Cabuil, S.Kamiyama, R.Massart, K.Nakatsuka, K.Raj, R.Rosensweig), Begell House Inc., New York-Wallingsford, 1996, 831 p.
 • Advances in Engineering Heat Transfer. (Eds. B.Sunden, E.Blums, A.Zukauskas), Computational Mechanics Publications, Southampton-Boston, 1995, 694 p.
 • Proceedings of the Fifth International Conference on Magnetic Fluids. September 18-22, Riga, 1989 (Redaktori: E.Blums, V.V.Gogosov, S.W.Charles, R.E.Rosensweig), J. Magn. and Magn. Materials, 1990, vol.85, No. 1-3, 385 p.
 • E.Blums, M.M.Maiorov, A.O.Cebers. Magnetic Fluids., Rīga: Zinātne, 1989, 386 p. (krievu valodā)
 • E.Blums, Yu.A.Mikhailov, R.Ozols. Heat and Mass Transfer in MHD Flows. World Scientific, Singapore, 1987, 512 p.
 • E.J.Blums, Yu.A.Mikhailov, R.J.Ozols. Heat and Mass Transfer in the Presence of a Magnetic Field. Rīga: Zinātne, 1980, 356 p. (krievu valodā)
 • E.J.Blums, M.V.Zake, U.I.Ivanov, Yu.A.Mikhailov. Heat and Mass transfer in the Presence of an Electromagnetic Field. Rīga: Zinātne, 1967, 236 p. (krievu valodā)


Pēdējo gadu 5 zinātniskās publikācijas (izlase)

 • D.Zablockis, A.Mezulis, E.Blums. Surface Cooling Based on the Thermomagnetic Convection: Numerical Simulation and Experiment. - Int. J. Heat and Mass Transfer, 2009, 52, pp. 5302 – 5308.
 • E. Blums, A.Mezulis, G.Kronkalns. Magnetoconvective Heat Transfer from a Cylinder under the Effect of a Non-Uniform Magnetic Field. – Journal of Physics: Condensed Mater 20 (2008) 204128 (5pp)
 • Th.Volker, E.Blums, S.Odenbach. Heat and Mass Phenomena in Magnetic Fluids. – GAMM-Mitteilungen 30 (2007), No.1, 185 – 194.
 • E. Blums. New Transport Properties of Ferrocolloids: Magnetic Soret Effect and Thermomagnetoosmosis. – , J. Magn. and Magn. Materials, 289 (March, 2005), pp. 246-249
 • E.Blums. New Problems of Particle Transfer in Ferrocolloids: Soret Effect and Thermoosmosis. – The European Physical Journal E - Soft Matter, 15, (November 2004) No. 3, pp. 271-276


Pētniecības projekti (kopš 1990)

 • E.Blūms (projekta vadītājs) ”Augstgradienta magnētiskā separācija polidispersās sistēmās un temperatūras jutīgo magnētisko šķidrumu stabilitāte”, Latvijas Zinātnes padome (LZP), 1991-1994
 • E.Blūms (projekta Latvijas puses vadītājs) ”Preparation and Properties of Magnetic Liquids”, Pjēra unMarijas Kiri Universitāte (Parīze, Francija) un LU Fizikas institūta (Latvija) līgums par speciālistu un Ph.D. studentu apmaiņas vizītēm, 1992-1998
 • E.Blūms, personāls Eiropas Komisijas COPERNICUS programmas mobilitātes grants „Magnetic Convection and Heat and Mass Transfer in Ferrofluiuds”, 1993
 • E.Blūms (projekta vadītājs) „Thermomagnetic Properties of Nanoparticles and High-Gradient Magnetic Separation of Temperature Sensitive Ferrofluids in Thermal Diffusion Column, International Science Foundation, New-York, ASV, 1994-1995
 • E.Blūms (projekta vadītājs) ”Kompleksu feritu saturoši ferrošķidrumi: fizikālās īpašības un konvekcijas parādības”, LZP, 1994-1996
 • E. Blūms (projekta Latvijas puses vadītājs) „Thermomagnetic Properties of Complex Ferrite Based Ferrofluids”, Swedish Royal Academy of Sciences, Stockholm, 1996
 • E.Blūms (projekta Latvijas puses vadītājs) ”Thermodiffusive Transport in Ferrofluids”, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Vācija, 1996-1998
 • E. Blūms (projekta vadītājs) ”Ultramazu daļiņu termoforēze un kompleksas siltuma un masas pārneses parādības”, LZP, 1997-2000
 • E.Blūms (projekta vadītājs) Līgumprojekts HMT-1999 "Viscosimetry in electrochemical systems", EMT Research AS, Porsgrunn, Norvēģija, 1999
 • E.Blūms (projekta Latvijas puses vadītājs) “Der Einfluβ magnetischen Felder auf die Thermodiffusion in Ferrofluiden” Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Vācija, 1999-2001
 • E.Blūms, Research Award, Alexander von Humboldt Foundation, Vācija, 1999-2001
 • E.Blūms (projekta vadītājs) Līgumprojekts HMT-2000 "Shear stress measurements in electrochemical systems", EMT Research AS, Porsgrunn, Norvēģija, 2000-2001
 • E.Blūms (projekta vadītājs) ”Pārneses parādības un konvekcija termiski, optiski un magnētiski stratificētos ferrokoloīdos”, LZP, 2001-2004
 • E.Blūms (projekta 4 darba pakešu vadītājs) Eiropas Komisijas 5 Ietvarprogrammas projekts 2001/C 264/05 ”Development of Institute of Physics of University of Latvia for European centre of MagnetoHydroDynamics research”, 2002-2005
 • E.Blūms., Reinvitation grant to Alexander von Humboldt Foundatio Research Award, Vācija, 2005 – 2006
 • E.Blūms (projekta vadītājs) LZP sadarbības projekts „Nanomateriāli un nanotehnoloģijas, (2005.-2008). Projekts ”Difuzīvā un konvektīvā nanodaļiņu pārnese neizotermiskos ferrokoloīdos un kapilāri-porainās vidēs” (2005-2009).
 • Valsts pētījumu programmas “Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde” projekta "Nanodaļiņu, nanostrukturālu materiālu un plāno kārtiņu tehnoloģiju izstrāde funkcionālo materiālu un kompozītu izveidei" (2005 -.2009) Sadaļa „Termomagnētiski nanokoloīdi mikroelektronikas ierīču dzesēšanai” (2005-2008), vad. E.Blūms.
 • E.Blūms (projekta vadītājs) ERAF atbalstīts Projekts ”Ferītu nanodaļiņas un koloīdi termomagnētiskās dzesēšanas sistēmām un audu hipertermijai”, 2006 – 2008
 • E.Blūms (projekta vadītājs) LZP pētniecības projekts „Liofilizētu magnētisku nanodaļiņu fizikālās īpašības un pārneses parādības stēriski stabilizētos ferrokoloīdos”, 2009.

Vaļasprieki: klasiskā mūzika, dziedāšana korī

Pēdējā atjaunošana 7-12-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS